Home // CD Libaray // Support // Invite // Contact Us // About Us //fonts

News

Training

Batch

Announcement

door of openmm

openmm training

invite

Project

Teacher

students

forum

Batch1

Batch2

Batch3

Batch4

 


  Welcome to Openmm

freedom to use, freedom to share, freedom to run

Open Source ဖၾင့္ထားတဲ့တံခၝး

ကိုယ့္စာေပ ကိုယ့္ဘာသာစကားနဲႚ IT နည္းပညာကို  localization လုပ္နုိင္ေအာင္ ႒ကိႂးစားမယ္ဆိုရင္ open source ဟာ အေထာက္အကူ ဴဖစ္ေစပၝလိမ့္မယ္။ IT နည္းပညာ နယ္ပယ္အတၾက္ေတာ့ open source ဟာ ဖၾင့္ထားတဲ့တံခၝးပၝ

     ဒီသင္တန္းေလးဖၾင့္ေနတာ တစ္လေကဵာ္ေလာက္ရႀိပၝ႓ပီ။ တစ္ရံုးထဲမိုႚ ေနႚစဥ္ဴမင္ေတၾႚေနလိုႚလားေတာ့ မသိဘူး။ သိပ္႓ပီး ဂရုမစိုက္မိဘူး။ သာမန္ကၾန္ပဵႃတာသင္ေနတာပဲေလလိုႚပဲ ေအာက္ေမ့ပၝတယ္။
 

     နည္းနည္းေလးဳကာလာေတာ့ တစ္ခုသတိဴပႂမိတယ္။ မနက္မနက္အေစာ႒ကီး ေရာက္လာတတ္သူ တခဵိႂႚဟာ သာမန္ကၾန္ပဵႃတာသင္တန္း တက္ေလ့ရႀိတဲ့ အရၾယ္ထက္ နည္းနည္းလၾန္ေနသလားလိုႚပၝ။ ေနာက္ရက္ေတၾမႀာ နည္းနည္းသတိထား ေစာင့္ဳကည့္တဲ့အခၝ သူတိုႚထဲက တခဵိႂႚဟာ သက္လတ္ပိုင္း ဆိုတာထက္ကုိ ေကဵာ္ေနတာ ေတၾႚပၝတယ္။ ေသခဵာေအာင္ဆို႓ပီး သင္တန္းခဵိန္အခဵိႂႚမႀာ မႀန္တံခၝးက သၾားသၾား ေခဵာင္းဳကည့္ေတာ့ လူငယ္ေတၾဳကားမႀာ တကယ္ကုိ စိတ္ပၝလက္ပၝ သင္ယူေနဳကတာ ေတၾႚရပၝတယ္။
 

     ဴပန္လႀန္ေဆၾးေႎၾးဳကတဲ့ အပိုင္းမႀာလည္း တကယ္ကို စိတ္ပၝလက္ပၝ ေဆၾးေႎၾးဳကတာမဵား တခဵိႂႚဆို သူတိုႚရဲ့ ကိုယ္ပိုင္အေတၾႚအဳကံႂေတၾကိုပၝ ထည့္သၾင္း သံုးသပ္လိုႚ ၊ သင္တန္းဆိုတာထက္ seminar တစ္ခု လာတက္ေနဳကတာနဲႚ ပိုတူေနသလိုပဲ။
 

     သင္တန္းက open source ပၝ။ ကၾန္ပဵႃတာ နားလည္တဲ့သူ တခဵိႂႚေတာင္ စိတ္ဝင္စားမႁ သိပ္မဴပတတ္တဲ့ နည္းပညာ အသစ္တစ္ခုပၝ။ ဒၝေဳကာင့္ ဒီသင္တန္းအေပၞမႀာ စိတ္ဝင္တစား လာတက္ဳကတဲ့ သက္လတ္ပိုင္း တခဵိႂႚရဲ့ အဴမင္ကို သိခဵင္ပၝတယ္လိုႚ ထုတ္ေဴပာမိတဲ့အခၝ သင္တန္းစီစဥ္သူတစ္ဦးဴဖစ္တဲ့ ကိုေငၾထၾန္းက စကားေဴပာခၾင့္ ရဖိုႚ စီစဥ္ေပးပၝတယ္။
 

အခမဲ့ open source
 

     သင္တန္းက အခမဲ့လိုႚ သိရပၝတယ္။ OpenMM လိုႚအမည္ေပးထားတယ္။ open source ေလ့လာသူမဵားအဖၾဲႚက ဦးစီးဖၾင့္လႀစ္တာပၝ။ သင္တန္းဖၾင့္ဴဖစ္တဲ့ အေဳကာင္းအရာကိုေတာ့ ကိုေငၾထၾန္းကိုပဲ နိဒၝန္းပဵိႂးေပးဖိုႚ တိုက္တၾန္းရပၝတယ္။
 

     အဓိကက က႗န္ေတာ္တိုႚ open source သင္တာေပၝ့ေနာ္၊ ဘာလိုႚအခမဲ့သင္ရတာလဲဆိုေတာ့ open source ရဲ့သေဘာကိုက အားလံုးကို freedom to use, freedom to share, freedom to run ေပၝ့ေလ။ အားလံုးကို အခမဲ့ ဴဖစ္ေစခဵင္တာ။ က႗န္ေတာ္တိုႚ freedom သံုးသလိုပဲ အားလံုးကို သံုးေစခဵင္တာ။ အခု ေလာေလာဆယ္ က႗န္ေတာ္တိုႚက ကူညီေပးႎုိင္သလိုမဵိႂး ေနာင္တစ္ခဵိန္ကဵရင္ သူတိုႚက တဴခားသူကို ၊ သူတိုႚရဲ့ ပတ္ဝန္းကဵင္ကို ကူညီႎုိင္တာမဵိႂးဴဖစ္ေအာင္ open source သင္တန္းကိုဖၾင့္တာပၝ။ သင္တန္းက ႓ပီးခဲ့တဲ့လ ၁၇ ရက္ေနႚကဖၾင့္တယ္။ အခုဆိုရင္ တစ္လေကဵာ္ေကဵာ္ေတာ့ ရႀိ႓ပီေပၝ့ေလ
 

     သင္တန္းဖၾင့္ဴဖစ္ပံုကေတာ့ ကၾန္ပဵႃတာနယ္ပယ္မႀာပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊ ကၾန္ပဵႃတာနဲႚ ဆက္ႎၾယ္တဲ့ နယ္ပယ္မႀာပဲဴဖစ္ဴဖစ္ အခုေလာေလာဆယ္မႀာ Windows ေတၾကိုသံုးေနတယ္။ Windows ေတၾကိုသံုးေနရာကေန တစ္ခဵိန္ခဵိန္မႀာ IP law ေတၾ ၊ copyright ေတၾေပၞလာတဲ့အခၝ Windows သံုးေနတဲ့ ၊ သံုးထားတဲ့ အရာေတၾဟာ lost ဴဖစ္ခဵင္ဴဖစ္သၾားမယ္။ အဲဒီကဵမႀ အသစ္ဴပန္စေနမဲ့အစား ခုကတည္းက နည္းနည္းခဵင္း စထားတာ ေကာင္းမယ္ဆို႓ပီး ဒီသင္တန္းကို ဖၾင့္ဴဖစ္တာပၝ-
 

OpenMM
 

     သင္တန္းစဴဖစ္တာကေတာ့ community တစ္ခု ရႀိခဵင္လိုႚေပၝ့ေလ။ open source ဆိုတာcommunity version ၊ လူေတၾအားလံုးက သူႚမႀာရႀိတာ ကိုယ့္မႀာရႀိတာကို မ႖ေဝ႓ပီးသံုးတဲ့ version။ အဲဒီ version  ကို လူေတၾအားလံုး သံုးဴဖစ္ေအာင္ ၊ သံုးခဵင္လာေအာင္ သင္တန္းထူေထာင္ဴဖစ္တာပၝ
 

     သင္တန္းဴဖစ္ဖိုႚ အဓိကကေတာ့ OpenMM ပၝပဲ။ OpenMM မႀာ အဖၾဲႚဝင္ထားတဲ့ သူေတၾေပၝ့။ အဖၾဲႚအစည္းရယ္လိုႚ သတ္သတ္မႀတ္မႀတ္ မရႀိပၝဘူး။ sponsor ေပးတဲ့ ကၾန္ပဵႃတာဆိုင္ေတၾရႀိတယ္။ ကၾန္ပဵႃတာ part ေတၾ ပံ့ပိုးေပးဳကတယ္။ သင္တန္းသားတခဵိႂႚက ကၾန္ပဵႃတာေတၾ ယူလာတယ္။ တခဵိႂႚက ခံုေလးေတၾ ယူလာေပးတယ္။ သင္တန္းဆရာေတၾက သင္တန္းလခေတၾ မယူဘဲ လာသင္ေပးဳကတယ္-
 

     ဒၝ ပထမဆံုး ဖၾင့္တာလားဆိုေတာ့
 

     ပထမ ဆံုးဖၾင့္ဴဖစ္တာပၝ။ က႗န္ေတာ္ထင္တယ္၊ open source ပတ္သက္တဲ့ သင္တန္းမရႀိေသးဘူး။ Linux နဲႚပတ္သက္တဲ့ သင္တန္းေတာ့ရႀိတယ္။ တခဵိႂႚ php ဆို႓ပီးသင္တယ္
 

     ပံုမႀန္ဖၾင့္သၾားဖိုႚ အစီအစဥ္ရႀိသလားဆိုေတာ့ ့ ့ ့ ့ ့ ရႀိတယ္၊ တစ္ႎႀစ္မႀာ ေလး႒ကိမ္ေလာက္ေတာ့ ဖၾင့္ဖိုႚအစီအစဥ္ရႀိတယ္လိုႚ ကိုေငၾထၾန္းက ေဴပာပၝတယ္။
 

     sponsor မရႀိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမႀာ အခေဳကးေငၾ တခုခုယူရတာမဵိႂး ဴဖစ္ေကာင္းဴဖစ္မယ္လိုႚ ကိုေငၾထၾန္းက ေဴပာပၝတယ္။ သင္တန္းတည္ေနရာက အေဆာင္ ၄၊ အခန္း ၂၊ Myanmar Info Tech မႀာပၝ။ ေနာက္သင္တန္းအတၾက္ စိတ္ဝင္စားရင္ ဖုန္း - ၆၅၂၂၉ ၁ ကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းႎုိင္ပၝတယ္။ စိတ္ဝင္စားသူ ၃၀ေကဵာ္ လာတက္ဳကတဲ့အထဲက တခဵိႂႚနဲႚ စကားေဴပာဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္။
 

မဵက္ဴခည္ဴပတ္ မခံခဵင္သူ
 

     အတတ္ပညာတစ္ခုမႀာေတာ့ အသက္႒ကီးတယ္ ငယ္တယ္လိုႚ သတ္မႀတ္လိုႚေတာ့ မရပၝဘူး။ အသက္အရၾယ္တစ္ခုေရာက္သၾားရင္ စားဝတ္ေနေရး လံုးပမ္းေနရတာနဲႚ အခဵိန္မေပးႎုိင္တာမဵိႂးေတာ့ ရႀိတတ္ပၝတယ္။ နုိင္ငံတကာမႀာေတာ့ အသက္အရၾယ္႒ကီးသၾားေပမဲ့လည္း တသက္လံုး ပညာရႀာေနဳကတာပၝပဲ။ ေကာင္းတာဆိုရင္ေတာ့ အတုယူရမႀာေပၝ့ အဲဒီအယူအဆနဲႚ ဒီမႀာလာ႓ပီး လူငယ္ေတၾနဲႚ တၾဲသင္ေနတဲ့ သူကေတာ့ ကိုေဒဝပၝ။ လက္ရႀိအလုပ္အကိုင္ကေတာ့ ကုန္သည္၊ အသက္ကေတာ့ ၄၈ ႎႀစ္ရႀိ႓ပƞ